Terma Penggunaan

Terma Penggunaan

berkuatkuasa mulai 9 Mei, 2020

Terma Penggunaan (selepas ini dirujuk sebagai “Terma”) mengawal selia penggunaan laman web ini oleh anda onlinealarmkur.com (“Laman Web”). Sila baca maklumat yang berikut dengan teliti untuk memahami amalan kami berkenaan dengan penggunaan Laman Web oleh anda. Kami boleh mengubah Terma pada bila-bila masa. Kami mungkin memaklumkan kepada anda tentang perubahan Terma menggunakan cara komunikasi yang tersedia. Kami syorkan supaya anda menyemak Laman Web dengan kerap untuk melihat versi sebenar Terma dan versi terdahulunya.

1. Dasar Privasi

Dasar Privasi kami boleh didapati pada halaman yang berasingan. Dasar Privasi kami menerangkan kepada anda bagaimana kami memproses maklumat mengenai anda. Anda perlu memahami bahawa sepanjang penggunaan Laman Web oleh anda, anda bersetuju terhadap pemprosesan maklumat ini dan akan tertakluk mengikut Dasar Privasi.

2. Perkhidmatan

Laman Web membenarkan anda untuk menetapkan penggera, menetapkan pemasa, dan memulakan jam randik (“perkhidmatan”).

Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan untuk tujuan terlarang.

3. Perkhidmatan Pihak Ketiga

Laman Web boleh disertakan dengan pautan ke laman web, aplikasi, dan platform yang lain (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web Dipautkan").

Kami tidak mengawal Laman Web Dipautkan, dan tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan dan bahan lain Laman Web Dipautkan. Kami menjadikan pautan ini tersedia kepada anda untuk memberikan kefungsian atau perkhidmatan pada Laman Web.

4. Kegunaan Dilarang Dan Harta Intelek

Kami memberikan anda lesen yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, dan boleh ditarik balik untuk mengakses dan menggunakan Laman Web dari satu peranti mengikut Terma.

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau terlarang. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web dengan cara yang boleh melumpuhkan, merosakkan, atau mengganggu di Laman Web ini.

Semua kandungan yang wujud pada Laman Web termasuk teks, kod, grafik, logo, imej, kompilasi, perisian digunakan pada Laman Web (selepas dan sebelum ini dirujuk sebagai "Kandungan"). Kandungan adalah hak milik kami dan atau kontraktor kami dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Anda bersetuju untuk menggunakan semua semua hak cipta terpelihara dan notis hak milik yang lain atau sekatan yang terkandung dalam Kandungan dan anda dilarang daripada mengubah Kandungan.

Anda tidak boleh menerbitkan, menghantar, mengubah suai, menterbalik atur, menyertai pemindahan, atau mencipta dan menjual kerja terbitan, atau dalam apa cara sekalipun menggunakan sebarang Kandungan. Keseronokan anda terhadap Laman Web tidak memberikan anda hak untuk melakukan sebarang penggunaan terlarang dan tidak dibenarkan terhadap Kandungan, dan khususnya, anda tidak boleh mengubah hak pemilikan atau notis di dalam Kandungan. Anda harus menggunakan Kandungan hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial sahaja. Kami tidak memberikan anda sebarang lesen kepada harta intelek kami melainkan yang dibenarkan di dalam klausa ini.

5. Material Kami

Dengan mengirim, memuat naik, memasukkan, memberikan atau menyerahkan Kandungan anda, anda memberi kebenaran kepada kami untuk menggunakan Kandungan anda dalam hal yang berkaitan operasi perniagaan kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak untuk menghantar, memaparkan secara awam, mengedarkan, melaksanakan secara awam, menyalin, menghasilkan semula, dan menterjemah Kandungan anda; dan menerbitkan nama anda berkaitan dengan Kandungan anda.

Tiada pampasan akan dibayar berkait dengan penggunaan Kandungan oleh anda. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk menerbitkan atau menikmati sebarang Kandungan yang mungkin dihantar oleh anda kepada kami dan boleh membuang Kandungan anda pada bila-bila masa.

Dengan mengirim, memuat naik, memasukkan, memberikan atau menyerahkan Kandungan anda, anda bersetuju dan mengakui bahawa anda memiliki semua hak terhadap Kandungan anda.

6. Penafian Liabiliti Tertentu

Maklumat yang tersedia melalui Laman Web mungkin memiliki ralat tipografi atau ketidaktepatan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap ketidaktepatan dan ralat ini.

Kami tidak melakukan sebarang representasi terhadap ketersediaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian, dan ketepatan masa Kandungan yang terkandung dan perkhidmatan yang tersedia pada Laman Web. Hingga ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, semua Kandungan dan perkhidmatan yang disediakan adalah berasaskan “seadanya”. Kami menafikan semua waranti dan syarat berkaitan Kandungan dan perkhidmatan ini, termasuk waranti dan peruntukan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Hingga ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, dalam apa jua keadaan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan secara langsung, tidak langsung, kebetulan, berturutan, khas, punitif, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerosakan terhadap kehilangan keseronokan, data atau keuntungan, yang berkaitan dengan keseronokan atau pelaksanaan Laman Web dalam konteks ketidakupayaan atau kelewatan untuk menikmati Laman Web atau perkhidmatannya, atau untuk sebarang Kandungan Laman Web, atau sebaliknya timbul daripada keseronokan Laman Web, berdasarkan liabiliti kontrak atau bukan kontrak atau sebab-sebab lain.

Jika pengecualian atau had liabiliti untuk kerosakan, sama ada berturutan atau kebetulan, adalah dilarang dalam keadaan tertentu, pengecualian atau had liabiliti tidak dikenakan kepada anda.

7. Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, mempertahankan dan tidak memudaratkan kami, pengurus kami, pengarah, pekerja, ejen dan pihak ketiga, untuk sebarang kos, kerugian, perbelanjaan (termasuk yuran peguam), liabiliti berkenaan atau yang timbul daripada keseronokan atau ketidakupayaan anda untuk menikmati Laman Web atau perkhidmatannya dan perkhidmatan dan produk kami, pelanggaran anda terhadap Terma atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak pihak ketiga, atau pelanggaran anda terhadap undang-undang yang berkenaan. Kami berhak untuk mengambil pertahanan eksklusif dan anda hendaklah bekerjasama dengan kami dalam menegaskan sebarang pertahanan yang tersedia.

8. Penamatan dan Sekatan Akses

Kami boleh menamatkan akses anda kepada Laman Web dan perkhidmatannya yang berkaitan atau mana-mana bahagian, pada bila-bila masa, tanpa notis.

9. Lain-lain

Terma ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang Republik Turki, tidak termasuk percanggahan peraturan perundangan.

Bahasa yang mentadbir Terma dan sebarang komunikasi dan dokumen yang berkaitan dengan Terma, melainkan dinyatakan sebaliknya, adalah bahasa Inggeris. Jika penterjemahan digunakan sebagai tujuan rujukan, hanya yang asal dalam bahasa Inggeris mempunyai kesan dan penterjemahan tersebut tidak mempunyai sebarang kesan.

Tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi akan tersirat antara anda dan kami akibat daripada Terma atau penggunaan Laman Web.

Tiada apa pun dalam Terma merupakan pengurangan hak kami untuk mematuhi kerajaan, mahkamah, pihak polis, dan permintaan penguatkuasa undang-undang atau keperluan mengenai keseronokan anda di Laman Web ini.

Jika mana-mana bahagian terma ditentukan untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang berkenaan, maka klausa yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan akan dianggap digantikan dengan klausa yang sah dan boleh dikuatkuasakan adalah serupa dengan versi asal Terma dan bahagian lain serta bahagian Terma yang akan dikenakan kepada anda dan kami.

Terma ini merupakan perjanjian keseluruhan antara anda dan kami mengenai keseronokan Laman Web dan Terma yang menggantikan semua atau komunikasi dan tawaran sebelum ini, sama ada secara elektronik, lisan atau bertulis, antara anda dan kami.

Kami dan sekutu kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kegagalan atau kelewatan untuk memenuhi kewajipannya di mana kegagalan atau kelewatan disebabkan daripada mana-mana sebab di luar kawalan kami yang munasabah, termasuk kegagalan teknikal, bencana alam, sekatan, embargo, rusuhan, tindakan, peraturan, perundangan, atau perintah kerajaan, perbuatan pengganas, perang, atau mana-mana kuasa lain di luar kawalan kami.

Dalam kes kontroversi, permintaan, tuntutan, pertikaian, atau punca tindakan di antara kami dan anda berkaitan dengan Laman Web atau isu lain yang berkaitan, atau Terma, anda dan kami bersetuju untuk cuba menyelesaikan kontroversi, permintaan, tuntutan, pertikaian, atau punca tindakan tersebut melalui rundingan dengan niat baik, dan dalam hal kegagalan rundingan sedemikian, secara eksklusif melalui mahkamah negara di mana syarikat kami ditubuhkan.

10. Aduan

Kami komited dalam menyelesaikan sebarang aduan terhadap Terma. Jika anda ingin membuat aduan berkenaan Terma atau amalan kami yang berkaitan dengan data peribadi kami, sila hubungi kami di burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Kami akan membalas aduan anda secepat mungkin dan dalam sebarang keadaan, dalam masa 30 hari. Kami berharap untuk menyelesaikan sebarang aduan yang dimaklumkan kepada kami, walau bagaimanapun, jika anda rasakan bahawa aduan anda tidak diselesaikan sepenuhnya, anda mempunyai hak untuk menghubungi pihak perlindungan tempatan anda.

Maklumat untuk Dihubungi

Kami mengalu-alukan komen dan pertanyaan anda mengenai Terma. Anda boleh menghubungi kami secara bertulis di burakozdemir {@} protonmail (.) ch