მოხმარების პირობები

მოხმარების პირობები

ძალაშია 2020 წლის 10 მაისიდან

მოხმარების პირობები (შემდეგში მოხსენიებული როგორც „პირობები“) არეგულირებს თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდის მოხმარებას onlinealarmkur.com („ვებ-გვერდი“). გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ შემდეგი ინფორმაცია, რომ გაეცნოთ ჩვენს პრაქტიკას „ვებ-გვერდის“ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეიძლება შეცვალოთ „პირობები“ ნებისმიერ დროს. ჩვენ შეგვიძლია შეგატყობინოთ „პირობებში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ კომუნიკაციის ხელმისაწვდომი საშუალებების გამოყენებით. გირჩევთ, ხშირად შეამოწმოთ „ვებ-გვერდი“, რათა იხილოთ „პირობების“ მოქმედი და მათი წინა ვერსიები.

1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომი არის ცალკე გვერდზე. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გაცნობებთ თუ როგორ ვახდენთ თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაციის დამუშავებას. უნდა გააცნობიეროთ, რომ ამ „ვებ-გვერდის“ გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ამ ინფორმაციის დამუშავება განხორციელდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

2. სერვისები

„ვებ-გვერდი“ საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ მაღვიძარა, ტაიმერი და ჩართოთ წამმზონი („სერვისები“).

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ სერვისები არალეგალური მიზნებისთვის.

3. მესამე მხარის სერვისები

„ვებ-გვერდი“ შესაძლოა შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებ-გვერდებზე, აპლიკაციებსა და პლატფორმებზე (შემდგომში მოხსენიებული როგორც „დაკავშირებული ვებ-გვერდები“).

ჩვენ არ ვაკონტროლებთ „დაკავშირებულ ვებ-გვერდებს“, და არ ვართ პასუხისმგებელი „დაკავშირებული ვებ-გვერდების“ შიგთავსსა და სხვა მასალებზე. ჩვენ ამ ბმულებს ვქმნით თქვენთვის „ვებ-გვერდზე“ ფუნქციონალის ან სერვისების უზრუნველყოფის მიზნით.

4. აკრძალული გამოყენება და ინტელექტუალური საკუთრება

ჩვენ გაწვდით არაგადაცემად, არაექსკლუზიურ, გაუქმებად ლიცენზიას, რათა ექვიოთ და გამოიყენოთ „ვებ-გვერდი“ ერთი მოწყობილობიდან „პირობების“ შესაბამისად.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ „ვებ-გვერდი“ უკანონო ან აკრძალული მიზნებისათვის. თქვენ არ შეგიძლიათ „ვებ-გვერდის“ გამოყენება იმ გზით, რომ ამან შესაძლოა გამოიყენოს „ვებ-გვერდის“ გამორთვა, დაზიანება ან მთლიანობის დარღვევა.

„ვებ-გვერდზე“ წარმოდგენილი ყველა შიგთავსი მოიცავს ტექსტს, კოდს, გრაფიკებს, ლოგოებს, სურათებს, ნაკრებს, პროგრამას, რომლებიც გამოიყენება „ვებ-გვერდზე“ (შემდგომში მოხსენიებული როგორც „შიგთავსი“). „შიგთავსი“ არის ჩვენი ან ჩვენი კონტრაქტორების საკუთრება და დაცულია არის ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონით. თქვენ ეთანხმებით ყველა საავტორო უფლებისა და სხვა საკუთრების ცნობების ან შეტყობინებების გამოყენებას, რომლებიც მოცემული არის „შიგთავსში“, და აკრძალული არის „შიგთავსის“ შეცვლა.

თქვენ არ შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ, გაგზავნოთ, შეცვალოთ, შეცვალოთ ინჟინერი, მონაწილეობა მიიღოთ ტრანსფერში, ან შექმნათ და გაყიდოთ დერივატიული სამუშაოები, ან რაიმე ფორმით გამოიყენოთ ნებისმიერი „შიგთავსი“. თქვენს მიერ „ვებ-გვერდის“ გამოყენება არ გაძლევთ უფლებას უკანონოდ ან არასათანადოდ გამოიყენოთ მისი „შიგთავსი“, კერძოდ, თქვენ არ უნდა შეცვალოთ საკუთრების უფლება ან შეტყობინებები „შიგთავსში“.

5. ჩვენი მასალები

თქვენი „შიგთავსის“ დაპოსტვით, ატვირთვით, შეყვანით, მიწოდებით ან დადასტურებით, თქვენ გვანიჭებთ უფლებას გამოვიყენოთ თქვენი „შიგთავსი“ ჩვენი ბიზნესის მოქმედებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, გადაცემის, საჯაროდ ჩვენების, გავრცელების, საჯაროდ შესრულების, კოპირების, გამრავლების, და თქვენი „შიგთავსის“ თარგმნის უფლება; და თქვენი სახელის გამოქვეყნება თვენს „შიგთავსთან“ ერთად.

თქვენი „შიგთავსის“ გამოყენებასთან დაკავშირებით არ მოგეცემათ არანაირი კომპენსაცია. ჩვენ არ გვექნება ვალდებულება გამოვაქვეყნოთ ან ისარგელბოთ თქვენს მიერ გამოგზავნილი „შიგთავსით“ და შეგვიძლია წავშალოთ ის ნებისმიერ დროს.

თქვენი „შიგთავსის“ დაპოსტვით, ატვირთვით, შეყვანით, მიწოდებით ან დადასტურებით, თქვენ გარანტიას იძლევით და აცხადებთ, რომ თქვენ გაქვთ თქვენს „შიგთავსზე“ ყველა სახის უფლება.

6. გარკვეული ვალდებულებების უარყოფა

„ვებ-გვერდზე“ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ბეჭდვით ხარვეზებსა და უზუსტობებს. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ან ხარვეზებსა და უზუსტობებზე.

ჩვენ არ ვაკეთებთ არანაირ განცხადებას „ვებ-გვერდზე“ არსებული „შიგთავსის“ ხელმისაწვდომობაზე, სიზუსტეზე, სანდოობაზე, ვარგისიანობასა და სიახლეზე, და „ვებ-გვერდზე“ არსებულ სერვისებზე. მოქმედი კანონმდებლობის ნებადართული მაქსიმალური ოდენობით, ყველა ასეთი „შიგთავსი“ და სერვისი მოწოდებული არის „როგორც არის“ მდგომარეობით. ჩვენ უარს ვაცხადებთ ყველა სახის გარანტიისა და პირობებისგან, „შიგთავსთან“ და სერვისთან მიმართებაში, მათ შორის გარანტიითა და სავაჭრო ობიექტით გათვალისწინებული პირობებით, გარკვეული მიზნებისათვის.

მოქმედი კანონმდებლობის ნებადართული მაქსიმალური ოდენობით, არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, შედეგობრივი, განსაკუთრებული, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებაზე, მათ შორის მოხმარების, მონაცემების ან მოგების დაკარგვისთვის ზიანის ჩათვლით. „ვებ-გვერდის“ მოხმარებისა და შესრულებასთან დაკავშირებით „ვებ-გვერდის“ან მისი მომსახურებების სარგებლობის შეუძლებლობის ან დაგვიანების კონტექსტში, „ვებ-გვერდის“ ნებისმიერი „შიგთავსის“ შესასრულებლად, ან სხვაგვარად წარმოქმნილი „ვებ-გვერდის“ მოხმარებიდან გამომდინარე, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და სხვა ხელშეკრულების ვალდებულება ან სხვა მიზეზი.

თუ ზიანის ანაზღაურების ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვა კონკრეტულ შემთხვევაში, ამა თუ იმ შედეგის ან შემთხვევითი შემთხვევის საფუძველზე, აკრძალულია, პასუხისმგებლობის გამორიცხვა ან შეზღუდვა თქვენ არ გეხებათ.

7. ხარჯების ანაზღაურება

თქვენ ეთანხმებით, რომ გაგვათავისუფლებთ პასუხისმგებლობისგან, დაგვიცავთ და მოგვარიდებთ ჩვენ, ჩვენს მენეჯერებს, დირექტორებს, თანამშრომლებს, აგენტებს, მესამე მხარეებს, ნებისმიერ ტიპის ხარჯს, დანაკარგს, დანახარჯს (მათ შორის ადვოკატთა ჰონორარი), ვალდებულებას, რომლებიც დაკავშირებული არის თქვენს მიერ „ვებ-გვერდის“ ან მისი სერვისების, და ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების გამოყენებასთან ან მის გამოუყენებლობასთან, თქვენს მიერ „პირობების“ დარღვევასთან ან ნებისმიერი მესამე მხარის უფლებების დარღვევასთან, ან თქვენს მიერ არსებული კანონმდებლობის დარღვევასთან. ჩვენ უფლება გვაქვს ვიმოქმედოთ ექსკლუზიური თავდაცვის მიხედვით და თქვენ უნდა ითანამშრომლოთ ჩვენთან ნებისმიერი არსებული თავდაცვითი ფორმით

8. შეწყვეტა და დაშვების შეზღუდვა

ჩვენ შეიძლება შევწყვიტოთ თქვენი დაშვება „ვებ-გვერდზე“ და მასთან დაკავშირებულ სერვისებზე ან მის ნაწილზე ნებისმიერ დროს, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

9. სხვადასხვა

„პირობები“ იმართება და მისი ინტერპრეტირება ხდება თურქეთის რესპუბლიკის კანონების შესაბამისად, რაც გამორიცხავს კანონების კონფლიქტს.

„პირობებისა“ და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაციისა და დოკუმენტაციის მმართველი ენა, თუ სხვა რამე არ არის მითითებული, არის ინგლისური ენა. თუ წინამდებარე თარგმანები კეთდება ცნობიერების ამაღლების მიზნებისთვის, მხოლოდ ინგლისურ ორიგინალურ ვერსიას უნდა ჰქონდეს ეფექტი, ხოლო ასეთი ტიპის თარგმანს არ უნდა გააჩნდეს ეფექტი.

არავითარი ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმება ან სააგენტო ურთიერთობა არ უნდა იყოს ნაგულისხმევი თქვენსა და ჩვენს შორის, „ვებ-გვერდის“ „პირობების“ ან გამოყენების შედეგად.

არცერთ წესი „პირობებში“ არ წარმოადგენს ჩვენი უფლების დარღვევას, რომ შევასრულოთ სამთავრობო, სასამართლო, პოლიციისა და სამართალდამცავი სტურქტურების მოთხოვნები ან მოთხოვნილებები საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

თუ „პირობების“ რომელიმე ნაწილი ბათილად ან ძალადაკარგულად იქნა დადგენილი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მაშინ ბათილად ცნობილი ან ძალადაკარგული პუნქტები ჩანაცვლებულად ჩაითვლება მოქმედი და ძალაში შესული პუნქტებით, რომლებიც იყო იმ პუნქტების მსგავსი, რომელიც არსებობდა „პირობებისა“ და სხვა ნაწილების თავდაპირველ ვერსიაში, რომლებიც ვრცელდება როგორც თქვენზე, ისე ჩვენზე.

„პირობები“ წარმოადგენს სრულ შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენს შორის, რაც ეხება თქვენს მიერ „ვებ-გვერდის“ გამოყენებას, ხოლო „პირობები“ ანაცვლებს ყველა წინა შეტყობინებას და წინადადებას თქვენსა და ჩვენს შორის, იქნება ეს ელექტრონული, ზეპირი თუ წერილობითი ფორმის.

ჩვენ და ჩვენთან დაკავშირებული პირები არ ვიქნებით ვალდებულები იმ ხარვეზის ან შეყოვნების გამო, თუ მისი გონივრული კონტროლის მიღმა რაიმე შედეგი შეიძლება იქნეს გამოწვეული, მათ შორის ტექნიკური ხარვეზები, ბუნებრივი კატასტროფები, ბლოკადები, ემბარგო, არეულობა, აქტები, რეგულაცია, კანონმდებლობა და ა.შ. ან მთავრობის ბრძანებები, ტერორისტული აქტები, ომი, ან სხვა ძალა, რომელიც ჩვენი კონტროლის მიღმაა.

ჩვენსა და თქვენს შორის „პირობების“, „ვებ-გვერდის“ ან სხვა მასთან დაკავშირებული საკითხებთან მიმართებაში წარმოქმნილი აზრთასხვადასხვაობის შემთხვევაში, ნებისმიერი მოთხოვნა, პრეტენზია, დავა, მოქმედების მიზეზები, ვთანხმდებით, რომ გადაწყდება კეთილსინდისიერი მოლაპარაკების შედეგად, და იმ შემთხვევაში თუ მოლაპარაკებებმა შედეგი არ გამოიღო, დავა გადაწყდება იმ ქვეყნის სასამართლოს მიერ, სადაც არის ჩვენი კომპანია რეგისტრირებული.

10. საჩივრები

ჩვენ მზად ვართ გადავწყვიტოთ ნებისმიერი პრეტენზია „პირობების“ შესახებ. თუ გსურთ, რომ გააკეთოთ საჩივარი „პირობებთან“ ან ჩვენს პრაქტიკასთან დაკავშირებით თუ როგორ ვუმკლავდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, გთხოვთ, დაგვიაკვშირდეთ burakozdemir {@} protonmail (.) ch

ჩვენ ვუპასუხებთ თქვენს საჩივარს რაც შეიძლება მალე და ნებისმიერ შემთხვევაში, 30 დღის განმავლობაში. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გადავწყვეტთ ნებისმიერ საჩივარს, თუმცა, თუ მიგაჩნიათ, რომ თქვენი საჩივარი არასათანადოდ იქნა გადაწყვეტილი, თქვენ გაქვთ უფლება დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ დაცვის ორგანოს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ჩვენ მივესალმებით თქვენს კომენტარებსა და კითხვებს „პირობების“ შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავირდეთ წერილობითი ფორმით შემდეგ ელ-ფოსტაზე burakozdemir {@} protonmail (.) ch